1/4

โปรโมชั่น

1/4

1/1

Please reload

บทความ

บริการกฏหมาย

ฟ้องคดี

ทนายความ หมายถึง ผู้ที่ว่าความและให้คำปรึกษากฎหมายรวมทั้งจัดทำนิติกรรมสัญญาและดำเนินกระบวนพิจารณาแทนคู่ความ มีหน้าที่ ปฏิบัติงานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย เช่น ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย จัดทำเอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย อ่านต่อ

บริการร่างสัญญา

สัญญา นิติกรรมหลายฝ่ายเกิดขึ้นโดยการแสดงเจตนาของบุคคลทั้งสองฝ่ายขึ้นไป โดยมีเจตนาเสนอ และสนองตรงกัน มุ่งจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ อ่านต่อ

ติดตามหนี้สินและบังคับคดี

การบังคับคดี หมายถึง วิธีการที่คู่ความผู้ชนะคดีจะดำเนินการเอาแก่ผู้แพ้คดีเพื่อให้ได้ผลตามคำพิพากษา เนื่องจากฝ่ายแพ้คดีไม่ยอมปฏิบัติตามคำพิพากษา โดยได้ทราบคำบังคับ และระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้เพื่อการปฏิบัติตาม อ่านต่อ

จดทะเบียนบริษัท

บริษัทจำกัด (อังกฤษ: Limited Company) คือ องค์การธุรกิจ ซึ่งจัดตั้งขึ้นด้วยการแบ่งทุนเป็นหุ้น มีมูลค่าเท่าๆ กัน ผู้ถือหุ้นต่างรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงิน ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ บริษัทจำกัด อ่านต่อ

ที่ปรึกษากฏหมาย

ที่ปรึกษาคือ ผู้ที่ต้องมีจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างสูง และมีความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์และความสามารถ ให้บริการที่ปรึกษา และเสนอแนะ ความรู้ทางวิชาการในสาขาต่างๆ อาทิ เช่น

กฏหมาย เศรษฐศาสตร์ สังคม และการเมือง อ่านต่อ

บัญชี-ภาษี

อยู่ระหว่างการปรับปรุง พบกับการบริการด้านบัญชี-ภาษี เร็วๆนี้

บริการประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์

การประกันภัยเพื่อคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์ไม่ว่าจะเป็นเก๋งส่วนบุคคล รถบรรทุก รถโดยสาร และรถจักรยานยนต์ อ่านต่อ

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

การประกันความเสียหายแก่เรือและทรัพย์สินหรือสินค้าที่อยู่ในระหว่างการขนส่งทางทะเลและยังขยายของเขตความคุ้มครองไปถึงการขนส่งสินค้าทางอากาศและทางบก ซึ่งต่อเนื่องกับการขนส่งทางทะเลด้วย อ่านต่อ

ประกันอัคคีภัย

การประกันอัคคีภัยเป็นการ ประกันภัยที่คุ้มครองความเสียหายที่ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากไฟไหม้หรือภัยเพิ่มเติมอื่นๆต่อทรัพย์สินที่เอา ประกันภัยไว้ เช่น ภัยน้ำท่วม ภัยลมพายุ ภัยระเบิด เป็นต้น ซึ่งการประกันอัคคีภัยนี้ อ่านต่อ

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

เป็นการประกันภัยประเภทหนึ่งซึ่งให้ความคุ้มครองต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายอัน เนื่องมาจากภัยอื่น ๆที่อยู่นอกเหนือจากการคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ประกันภัยรถยนต์ และกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง อ่านต่อ

FAQ TCLAW 

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

img001.jpg
img001.jpg
press to zoom
img004.jpg
img004.jpg
press to zoom
img002.jpg
img002.jpg
press to zoom
img003.jpg
img003.jpg
press to zoom
img005.jpg
img005.jpg
press to zoom
img006.jpg
img006.jpg
press to zoom