ประกันอัคคีภัย

 

          การประกันอัคคีภัยเป็นการ ประกันภัยที่คุ้มครองความเสียหายที่ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากไฟไหม้ หรือ ภัยเพิ่มเติมอื่นๆ ต่อทรัพย์สินที่เอา ประกันภัยไว้ เช่น ภัยน้ำท่วม ภัยลม พายุ ภัยระเบิด เป็นต้น ซึ่งการประกัน อัคคีภัยนี้ สามารถใช้ได้กับทรัพย์สินที่มี การใช้งานในทุกๆ ลักษณะ ไม่ว่าจะ เป็นอาคาร สำนักงาน โรงแรม ห้าง สรรพสินค้า ร้านค้า ฯลฯ ยกเว้นแต่ เพียงกรณีที่เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งจะมี กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่ อาศัยแยกออกไปต่างหาก

           การขยายความคุ้มครองสำหรับภัยเพิ่มเติม นอกเหนือจากภัยพื้นฐานที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกัน อัคคีภัยแล้ว ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อภัยเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ตามความ เสี่ยงภัยที่มีอยู่ ได้แก่ ภัยลมพายุ ภัยจากลูกเห็บ ภัยระเบิด ภัยอากาศยาน ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากควัน ภัยแผ่นดินไหว ภัยน้ำท่วม ภัยเนื่อง จากน้ำ ภัยจลาจลและนัดหยุดงาน ภัยจากการกระทำอย่างป่าเถื่อนหรือ การกระทำอันมีเจตนาร้าย ภัยเกิดขึ้นเองตามปกติวิสัย มีการลุกไหม้หรือ การระเบิด ภัยเกิดขึ้นเองตามปกติวิสัย และ/หรือไม่มีการลุกไหม้ หรือการ ระเบิด และภัยต่อเครื่องไฟฟ้า โดยจ่ายเบี้ยประกันภัยเพิ่มไม่มากนัก