top of page

บริการร่างสัญญา

 

สัญญา นิติกรรมหลายฝ่ายเกิดขึ้นโดยการแสดงเจตนาของบุคคลทั้งสองฝ่ายขึ้นไป โดยมีเจตนาเสนอ และสนองตรงกัน มุ่งจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ

มีองค์ประกอบคือ

1. ต้องมีบุคคลเป็นคู่สัญญาตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป

2. ต้องมีการแสดงเจตนาเป็นคำเสนอคำสนองถูกต้องตรงกัน

3. ต้องมีวัตถุประสงค์ของสัญญา เช่น สัญญาเช่า สัญญาซื้อขายเป็นต้น

4. แบบของสัญญา หรือวิธีการในการแสดงเจตนา อาจทำโดยวาจา หรือลายลักษณ์อักษรก็ได้ ซึ่งจะต้องดูตามหลักกฏหมาย และความเหมาะสม

5. องค์ประกอบอื่นซึ่งคู่สัญญาต้องตกลงกัน เช่น เงื่อนไข เงื่อนเวลา เบี้ยปรับ เป็นต้น

bottom of page