ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

 

          การประกันภัยเบ็ดเตล็ด ได้แก่ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตร่างกาย ที่นอกเหนือจากการประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล การประกันภัยเบ็ดเตล็ดนี้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยอาจมีภัยที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายที่เกิดจากไฟ
ไหม้ ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุรถยนต์ หรือภัยใดที่เกี่ยวกับการขนส่ง แต่ความคุ้มครองที่กล่าวนี้ ต้องเป็นกรมธรรม์อื่นที่ไม่ใช่ กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย หรือกรมธรรม์ประ
กันภัยรถยนต์ หรือกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล

           การประกันภัยเบ็ดเตล็ด มีกรมธรรม์ประกันภัยออกมามากมายแล้วแต่ละภัย หรือความคุ้มครองที่บริษัทประกันภัยจะออกแบบกรมธรรม์ประกันภัยหรือจัดทำขึ้นเพื่อให้
ความคุ้มครองในภัยต่างๆ ที่ผู้เอาประกันภัยประสงค์จะให้ความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่สำคัญจะนำมาเป็นตัวอย่างให้เกิดความเข้าใจในการให้ความคุ้มครองใน
ภัยที่เกี่ยวกับการรับผิดต่อบุคคลอื่นตามกฎหมาย และการให้ความคุ้มครองทรัพย์สิน คือ

          1. การประกันภัยโจรกรรม (Burglary Insurance)

          2. กรมธรรม์ประกันภัยสำหรับเงิน

          3. การประกันภัยสำหรับเจ้าบ้าน

          4. การประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสาร

          5. การประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะ

          6. การประกันภัยความรับผิดของผลิตภัณฑ์

          7. การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท

          8. การประกันภัยคุ้มครองการว่างงาน

          9. การประกันภัยอิสรภาพ