top of page

ที่ปรึกษากฏหมาย

 

          ที่ปรึกษาคือ ผู้ที่ต้องมีจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างสูง และมีความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ และความสามารถให้บริการที่ปรึกษา และเสนอแนะ ความรู้ทางวิชาการในสาขาต่างๆ อาทิ กฏหมาย เศรษฐศาสตร์ สังคม และการเมือง ทั้งนี้ รูปแบบการให้บริการประกอบด้วย การศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของธุรกิจ การศึกษาสำรวจและออกแบบในรายละเอียดทางของธุรกิจ และการวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานซึ่งปกติแล้วที่ปรึกษาจะต้องเกี่ยวข้องกับงานหลายๆ ด้าน โดยจำเป็นต้องใช้ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องทั้งทางกฏหมาย เศรษฐศาสตร์ บุคคล และการบริหาร เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อหาวิธีการที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ว่าจ้าง เราคือที่ปรึกษากฏหมายที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ กฏ หมาย พร้อมด้วยจรรยาบรรณ และความซื่อสัตย์ มีบุคคลกรที่มีประสบการณ์ มีความรู้ และความสามารถเพื่อธุรกิจของคุณ

bottom of page