top of page
1.jpg
S__10403860
3.jpg
4.jpg
5.jpg

รู้จักกับเรา

TClaw ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2547 โดยทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ด้านกฎหมายและการประกันวินาศภัยโดยตรง ภายใต้หลักการ “ ยึดถือและดูแลปกป้องผลประโยชน์ของลูกความเป็นสำคัญ “ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ลูกความอุ่นใจและมั่นใจว่าเราสามารถปกป้องสิทธิประโยชน์ตามหลักของกฎหมายอย่างเต็มที่ อีกทั้งให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับการประกันภัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแก่บุคคลและนิติบุคคลที่มีความต้องการที่จะทำประกันภัยได้ตัดสินใจเลือกประเภทของการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมได้ดี

 

บริการด้านกฏหมาย

ฟ้องคดี

บริการร่างสัญญา

บริการติดตามหนี้สิน

บังคับคดี

ที่ปรึกษากฏหมาย

จดทะเบียน

วิสัยทัศน์

“ผู้นำด้านความคิด พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง”

“มีมาตรฐานของผลงาน เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของลูกค้า”

“ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านกฏหมาย”

พันธกิจ

 1. ยึดถือและดูแลปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญโดย อยู่บนพื้นฐาน      ความถูกต้อง

 2. มีจุดมุ่งหมายให้ลูกค้าประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายและทรัพยากร โดยบริษัทฯจะ      เป็นผู้ดูแลด้านการจัดการภายใน เพื่อให้ลูกค้าได้ มีเวลาบริหารงานด้านการ      ตลาดเต็มที่

 3. การจัดทำนิติกรรมทุกประเภท นั้นสำคัญที่การเริ่มต้นเปรียบดัง “การกลัด          กระดุมหากกลัดเม็ดแรกผิด ก็ผิดทั้งแถวแต่หากกลัดกระดุมเม็ดแรก ถูกก็จะ      เป็นการเริ่มต้นที่ถูกต้อง”

 4. ดูแลและให้คำแนะนำแก่ลูกค้า ให้ได้รับความเป็นธรรมจาก หน่วยงานหรือ          องค์กรของรัฐ ในกรณีที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับทุกๆ กิจกรรม

 5. มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

บริการงานกฏหมาย

Apichart.jpg

อภิชาติ เฮงรัตนกิจ
ทนายความ

- ประสบการณ์ ด้านการจัดการสินไหม ทดแทนประกันภัยกว่า 20 ปี

- ที่ปรึกษาของบริษัทเอกชน 5 บริษัท

- ผ่านหลักสูตรการจัดการสินไหมรถยนต์ ของสมาคมประกันวินาศภัยปี 2537

- ผ่านหลักสูตรการจัดการความขัดแย้ง โดย สันติวิธีฯ รุ่นที่ 9 ของสถาบันพระปกเกล้า

- ผ่านหลักสูตรเทคนิคการจัดการกับข้อพิพาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

149809.jpg

วิมลรัตน์ อุทุมพร

ทนายความ

149808.jpg

  วราวุฒิ สีสุใบ 

ทนายความ

วศิน แก้วพิทักษ์ กฏหมาย.jpg

วศิน แก้วพิทักษ์
ทนายความ

- หลักสูตรบัญชีสำหรับนักกฎหมาย       ภาษี

- หลักสูตรภาษีทรัพย์สินและความ         มั่งคั่ง

- หลักสูตรภาษีเงินได้เกี่ยวกับวงจร       ธุรกิจ

- หลักสูตรกฎหมายธุรกิจ สำหรับผู้       ประกอบการ

- ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การภาษี         อากร)

149812.jpg

นวลจันทร์ แก้วไสย 

ทนายความ

149806.jpg

ธนพร เฮงรัตนกิจ 
นิติกร

  ยุทธนา สินชวาลวัฒน์

  ทนายความ

149810.jpg

ยศวงศ์ ประกายรุ่งรัศมี

ทนายความ

149807.jpg

อัยลดา โสมูล
นิติกร  

149805.jpg

ธุรการคดี
 

บริการงานติดตามและเร่งรัดหนี้สิน

149826.jpg

เร่งรัดหนี้สิน
 

นางสาวมณฑาทิพย์ กลับสกุล ธุรการเรียกร้อง.jpg

เร่งรัดหนี้สิน
 

149803.jpg

เร่งรัดหนี้สิน
 

149802.jpg

เร่งรัดหนี้สิน
 

นางสาวสายรุ้ง สงเคราะห์ ธุรการเรียกร้อง.jpg

เร่งรัดหนี้สิน

bottom of page