top of page

ตอนที่ 2 เรื่องประกัน พ.ร.บ. ( ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ )

การประกันภัยลักษณะนี้มุ่งเน้นไปที่การคุ้มครองชีวิตและร่างกายของผู้ประสบภัยจากรถเป็นหลัก โดยคำว่า “ภาคบังคับ” ไม่ใช่บังคับเฉพาะผู้เป็นเจ้าของรถหรือผู้ใช้รถที่ต้องทำประกันภัยนี้เท่านั้น แต่ยังบังคับให้ทุกบริษัทประกันวินาศภัยที่ได้รับอนุมัติต้องรับทำประกันภัยรถนี้เช่นเดียวกัน หากฝ่าฝืนก็จะมีโทษปรับเช่นเดียวกัน

ข้อ.1 ลักษณะความคุ้มครองจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 คุ้มครองกรณีผู้ประสบภัยที่ได้รับบาดเจ็บ เป็นค่ารักษาพยาบาลและค่าเสียหายอื่นๆที่เรียกร้องได้ตามมูลละเมิด ในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท และหากผู้ประสบภัยต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ( คนไข้ใน ) ก็จะได้รับค่าชดเชยอีกวันละ 200 บาท ไม่เกิน 20 วัน

ส่วนที่ 2 คุ้มครองกรณีผู้ประกันภัยเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร ในวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท

โดยทั้ง 2 ส่วนนี้จะคุ้มครองผู้ประกันภัยทั้งหมดไม่เกินวงเงินที่กำหนด ยกเว้นผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายผิด คุ้มครองไม่เต็มวงเงินจะคุ้มครองเฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น

สรุปคือการประกันภัยประเภทนี้ผู้ประสบภัยจะเคลมได้เฉพาะกรณีที่รถคันที่เอาประกันภัยเกิดอุบัติเหตุขึ้นและ 1.มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2.มีผู้เสียชีวิต 3.มีผู้ได้รับทุพพลภาพถาวร

ตามวงเงินที่กำหนดตามส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 หากมีทรัพย์สินต่างๆ ได้รับความเสียหายบริษัทประกันจะไม่คุ้มครองนะครับ ส่วนผู้ขับขี่รถคันเอาประกันถ้าเป็นฝ่ายผิดจะเคลมได้เฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น ก็คือจะไม่เต็มตามวงเงินของส่วน 1 และ ส่วนที่ 2

ข้อ 2 วิธีการที่บริษัทประกันจะชดใช้แยกเป็น 2 กรณีคือ

  • ค่าเสียหายเบื้องต้น

  • กรณีบาดเจ็บ บริษัทประกันจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาทต่อคน

  • กรณีเสียชีวิต บริษัทประกันจะจ่ายค่าปลงศพ 35,000 บาทต่อคน

  • แต่ถ้าเสียชีวิตภายหลังจากเข้ารักษาพยาบาล ( ไม่ตายทันทีแต่ไปตายที่โรงพยาบาล ) บริษัทประกันก็จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาทและรวมกับค่าปลงศพ 35,000 บาท รวมกันแล้วไม่เกิน 50,000 บาทต่อคน ( ถ้าตายทันทีก็จะได้รับแค่ 35,000 บาทเท่านั้น )

  • ค่าเสียหายส่วนที่เกินจากค่าเสียหายเบื้องต้น

  • กรณีบาดเจ็บ จะได้รับการชดใช้ค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงและค่าเสียหายอื่นๆ ที่เรียกร้องได้ตามมูลละเมิดจากบริษัทประกันอีก 35,000 บาท รวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นแล้วไม่เกิน 50,000 บาทต่อคน

  • กรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวร บริษัทประกันจะจ่ายเต็มวงเงินคุ้มครอง เมื่อรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นแล้วไม่เกิน 200,000 บาท

  • กรณีเสียชีวิตภายหลัง บริษัทประกันจะจ่ายค่าเสียหาย เมื่อรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นแล้วไม่เกิน 200,000 บาท

หมายเหตุ

ที่ 1 กรณีผู้ประสบภัยที่เป็นผู้ขับขี่เอง หากตนเองเป็นฝ่ายผิดเองจะได้รับเพียงค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น แต่ถ้าตนเองเป็นฝ่ายถูกก็สามารถไปเรียกค่าเสียหายส่วนที่เกินจากค่าเสียหายเบื้องต้นจากอีกฝ่ายหนึ่งได้

ที่ 2 กรณีผู้ประสบภัยเป็นผู้โดยสารหรือบุคคลภายนอกรถ จะได้รับชดใช้ทั้งค่าเสียหายเบื้องต้นและส่วนที่เกินจากค่าเสียหายเบื้องต้น

ที่ 3 กรณีบุคคลภายนอกทั่วไปถูกรถอื่นชนแล้วรถคันที่ชนหลบหนีไป บุคคลภายนอกนี้หรือเรียกว่าผู้ประสบภัยสามารถเบิกได้เฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นได้ จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ

จากที่สรุปมาทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจพอสังเขปเกี่ยวกับการประกันรถ ผมพยายามใช้ภาษาชาวบ้านไม่เอาศัพท์ของการประกันภัยมาใช้มากนัก คราวหน้าผมจะนำเสนอต่อในตอนที่ 3 ครับ โดยจะขยายความเพิ่มขึ้นครับ ท่านใดจะสอบถามปัญหาเกี่ยวกับความคุ้มครองตามกรมธรรม์หรือกฎหมายจราจรสอบถามผ่านเพจนี้ได้เลยนะครับ พบกันใหม่ครับ

ผู้เขียน ทค.อภิชาติ เฮงรัตนกิจ

Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page